پیدا

می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب/ حافظ

درخواست حذف اطلاعات

مِی خور که صد گناه ز اغیار در حجاب بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند !
حافظ http://persianpoetry. /category/85/3