پیدا

ز دست کوته خود زیر بارم/ حافظ

درخواست حذف اطلاعات

ز دست کوته خود زیر بارم
که از بالابلندان شرمسارم مگر زنجیر مویی گیردم دست
وگر نه سر به شی برآرم ز چشم من بپرس اوضاع گردون
که شب تا روز اختر می شمارم... حافظ