پیدا

ره میخانه و مسجد کدام است/ عطار نیشابوری

درخواست حذف اطلاعات

ره میخانه و مسجد کدام است
که هر دو بر من مسکین حرام است نه در مسجد گذارندم که رند است
نه در میخانه کاین خَمّار خام است میان مسجد و میخانه راهی است
بجوئید ای عزیزان کاین کدام است... عطار نیشابوری