پیدا

عشق را با هر دلی نسبت به قدر جوهر است/ صائب تبریزی/ تک بیت

درخواست حذف اطلاعات

عشق را با هر دلی نسبت به قدر جوهر است قطره بر گل شبنم و در قعر دریا گوهر است صائب تبریزی http://persianpoetry. /category/115/10